Patrimoni - Insitu

PATRIMONI

Desenvolupem projectes entorn del patrimoni cultural, per a la seva conservació, protecció, recerca, recuperació i posada en valor, per tal que es converteixi en un dels motors del desenvolupament econòmic del territori.

Patrimoni - Insitu

PATRIMONI

Desenvolupem projectes entorn del patrimoni cultural, per a la seva conservació, protecció, recerca, recuperació i posada en valor, per tal que es converteixi en un dels motors del desenvolupament econòmic del territori.

P
PATRIMONI
P
PATRIMONI
P

PATRIMONI

PROJECTES D’ÀMBIT LOCAL
Analitzem el patrimoni cultural i natural de cada municipi.

PROJECTES D’ÀMBIT COMARCAL
Vinculats a la protecció, conservació, recuperació i posada en valor.

PROJECTES TEMÀTICS
Vinculats a temàtiques concretes relaciones amb el territori.

 

 
P

PATRIMONI

INVENTARIS DEL PATRIMONI CULTURAL
Recerca de tots els elements d’interès patrimonial.

RECERCA HISTÒRICA I PATRIMONIAL PER A PUBLICACIONS
Sobre poblacions, municipis o elements patrimonials.

RECERCA HISTÒRICA PER A PROJECTES TRANSVERSALS
Resolem problemàtiques vinculades al patrimoni cultural.

 

 
P

PATRIMONI

CATÀLEGS DE BÉNS A PROTEGIR
 Redacció de catàlegs per a la protecció del patrimoni.

DECLARACIÓ DE BCIL I BCIN
Redacció d’informes i seguiment per a la seva declaració.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
Pautes per a la conservació preventiva.

RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
Intervencions per a la recuperació dels béns patrimonials.

 

 
P

PATRIMONI

PROJECTES EDUCATIUS
Creació de projectes didàctics per a espais museístics i ajuntaments.

 
P

PATRIMONI

DISSENY D’EXPOSICIONS
Creem la vostra exposició, responent a les vostres necessitats.

MUSEUS
Treballem en la creació i evolució d’equipaments museístics.

TERRITORIS EXPOSITIUS
Posem les eines per a la descoberta patrimonial del territori.

 
P

PATRIMONI

CURSOS SOBRE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Cursos adreçats a programes de Màsters, Postgraus o Graus.

XERRADES ENTORN EL PATRIMONI CULTURAL
Adreçats a Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats Culturals o Museus.

 

PROJECTES I PLANS ESTRATÈGICS

PROJECTES D’ÀMBIT LOCAL
Analitzem el patrimoni cultural i natural de cada municipi i presentem propostes vinculades a la seva protecció, conservació, recuperació i posada en valor. Eina important per a iniciar o diversificar en la gestió del patrimoni d’un municipi. Aquests projectes poden englobar diferents intervencions o centrar-se sols en una.

PROJECTES D’ÀMBIT COMARCAL
Actualment és important treballar en àmbits que englobin diferents municipis que tinguin una continuïtat paisatgística, ja que aquests comparteixen un mateix territori i patrimoni, i en moltes ocasions també les mateixes necessitats. D’aquesta manera es posa en valor el patrimoni d’àmplies zones i es creen recursos potents en el territori. Aquesta metodologia de treball implementa formes de gestió més eficients i amb major impacte pels municipis.

PROJECTES TEMÀTICS
Projectes vinculats a temàtiques concretes relaciones amb el territori. Poden englobar municipis d’una mateixa comarca o de diferents comarques, que tinguin en comú elements patrimonials, paisatge o episodis històrics rellevants: municipis entorn d’un riu, municipis amb elements arquitectònics com l’arquitectura popular, castells, esglésies, en els quals es pugui treballar conjuntament per tal de crear un potent recurs turístic.

RECERCA I INVESTIGACIÓ

INVENTARIS DEL PATRIMONI CULTURAL
Per al desenvolupament de projectes vinculats al patrimoni cultural i el turisme és imprescindible, en primer lloc, conèixer el patrimoni cultural que té cada municipi. Realitzem inventaris de patrimoni cultural que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural.

RECERCA HISTÒRICA I PATRIMONIAL PER A PUBLICACIONS
Realitzem tot tipus d’estudis vinculats a la història d’un municipi o d’algun element en concret del patrimoni cultural, ja siguin per a la publicació de llibres, articles o informació turística.

RECERCA HISTÒRICA PER A PROJECTES TRANSVERSALS
El patrimoni cultural és una disciplina molt transversal i que pot entrar en diferents àmbits professionals. Oferim un servei de recerca històrica o patrimonial per a empreses privades o institucions públiques, de sectors no vinculats al patrimoni cultural.

PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

CATÀLEGS DE BÉNS A PROTEGIR
Oferim la redacció d’aquests catàlegs, que són el primer pas per a la conservació del patrimoni del municipi. Treballem amb arquitectes, ambientòlegs, geògrafs, arqueòlegs i restauradors, per tal que aquests catàlegs facin un radiografia de l’estat actual del patrimoni, i que incloguin les mesures necessàries per a vetllar per la seva conservació.

DECLARACIÓ DE BCIL I BCIN
Realitzem els informes necessaris per a la declaració de Béns Culturals d’Interès Local per als municipis, que són els que tenen les competències per iniciar el procés de declaració. En el cas dels Béns Culturals d’Interès Nacionals, iniciem els tràmits per tal que els tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat obrin l’expedient per a la seva declaració. També revisem la correcta aplicació dels graus de protecció legal dels elements locals.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
Amb la col·laboració de professionals dels camps de la restauració i la conservació del patrimoni marquem les pautes a seguir, sobretot vinculades a la conservació preventiva, per evitar la degradació del bé patrimonial. Estudiem acuradament cada cas i oferim la millor solució possible per a la seva conservació.

RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
Malauradament, en moltes ocasions s’ha d’intervenir en un bé patrimonial per a recuperar aquells valors que el caracteritzaven. Comptem amb restauradors especialistes en diferents disciplines com l’escultura, arqueologia, pintura, fusta, paper o fotografia, i també amb arquitectes especialitzats en restauració de monuments.

DIDÀCTICA DEL PATRIMONI

PROJECTES EDUCATIUS
Oferim un servei per a equipaments museístics i regidories de cultura per tal que puguin implementar programes educatius adaptats a les necessitats de cada etapa educativa, i a les competències marcades pels currículums aprovats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Disseny de materials sòlids i de qualitat, maximitzant l’eficiència en l’estalvi i en l’ús dels recursos, i assegurant la seva perdurabilitat.

ESPAIS D’INTERPRETACIÓ

DISSENY D’EXPOSICIONS
Oferim un servei de conceptualització i disseny museogràfic per a museus, equipaments culturals i municipis que vulguin donar a conèixer l’herència cultural i patrimonial rebuda, amb propostes dinàmiques, detallistes, adequades a les possibilitats del nostre client i que volen emocionar i difondre als visitants les seves singularitats. L’ampli i divers equip de col·laboradors ens garanteix la qualitat i personalització del projecte adaptat als objectius i entorns necessaris.

MUSEUS
Conceptualització, disseny i producció d’actualitzacions i intervencions museogràfiques per a actualitzar espais interpretatius, sales d’exposició permanents i exposicions temporals.

TERRITORIS EXPOSITIUS
Fugint de la versió tradicional de museu, el territori representa un autèntic espai per a conèixer i interpretar el patrimoni. Posem les eines a l’abast dels municipis per tal de convertir-lo en un autèntic espai d’interpretació a l’aire lliure, on els visitants i vilatans puguin conèixe’l de primera mà.

FORMACIÓ

CURSOS SOBRE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
La nostra experiència en la realització de projectes entorn del patrimoni cultural en l’àmbit local ens permet donar un enfocament diferent sobre la gestió del patrimoni cultural. Els nostres cursos estan adreçats a programes de Màsters, Postgraus o Graus que dediquin assignatures a la gestió del patrimoni cultural.

XERRADES ENTORN EL PATRIMONI CULTURAL
Realitzem xerrades a mida entorn el patrimoni cultural d’un municipi, o un territori més ampli, ja sigui per a Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats Culturals o Museus.